Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– René Groeneveld/AAG-fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
– Deelnemer: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing en toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen René Groeneveld/AAG-fotografie en Deelnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. René Groeneveld/AAG-fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Inschrijven

Het inschrijven voor een fotocursus kan alleen via het contactformulier op de website. Met de inschrijving verklaart Deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deelnemer verbindt zich ook bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus.

5. Herroeping

Wanneer Deelnemer een consument is, kan hij of zij de inschrijving (koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de fotocursus) binnen 7 dagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. De termijn begint te lopen na ontvangst van de bevestiging van inschrijving. Om aan de herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan alleen per e-mail aan: info@aagfotografie.nl De herroeping geldt alleen wanneer de ontvangst (per kerende e-mail) is bevestigd.

6. Restitutie

In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor de Deelnemer te lopen vanaf de verzending van je e-mail met herroeping. Voor René Groeneveld/AAG-fotografie begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van de herroeping.

7. Betaling

Betaling van het cursusgeld dient uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de uitnodiging die per mail wordt verzonden bijgeschreven te zijn op de bankrekening van René Groeneveld/AAG-fotografie. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

Indien niet tijdig wordt betaald is de Deelnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Deelnemer is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro
René Groeneveld/AAG-fotografie heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door René Groeneveld/AAG-fotografie, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door René Groeneveld/AAG-fotografie is ontvangen.
Alle geleverde producten blijven het eigendom van René Groeneveld/AAG-fotografie tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de Deelnemer René Groeneveld/AAG-fotografie ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

8. Annulering

Annulering kan uitsluitend per e-mail (renegroeneveldfotografie@gmail.com). De annulering geldt alleen wanneer de ontvangst (per kerende e-mail) is bevestigd. Deelnemer kan tot 3 weken vóór de datum van de cursus kosteloos annuleren.
Indien Deelnemer om welke reden dan ook besluit om later dan 3 weken vóór de datum van de cursus te annuleren, wordt 50% van de factuurbedrag in rekening tot 8 volle dagen vóór de cursusdatum. Bij annulering korter dan 8 volle dagen vóór de cursusdatum kan helaas niets worden gerestitueerd. De Deelnemer heeft altijd het recht een vervanger de cursus te laten volgen.
René Groeneveld/AAG-fotografie behoudt te allen tijde het recht voor om een cursus bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de betreffende cursus genomen worden. Deelnemer wordt hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Bij ziekte van de docent wordt de cursus per e-mail dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht afgelast.
Gedane betalingen worden volledig teruggestort. Restitutie van betalingen zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen, worden nagekomen.

9. Aansprakelijkheid

René Groeneveld/AAG-fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Deelnemer is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van René Groeneveld/AAG-fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

10. Faillissement/surseance

Zowel René Groeneveld/AAG-fotografie als de Deelnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Deelnemer heeft René Groeneveld/AAG-fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

11. Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen René Groeneveld/AAG-fotografie en de Deelnemer, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Alkmaar.

18-08-2008

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.